เมนูหลัก
Untitled Document
 เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 สรุปตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 รายงานการประเมินตนเอง
 รายงานข้อมูลตามตัวชี้วัด (IQA)
 ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
 รายงานประจำปี
 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
 ระบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม
 รายงานการประชุม
 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 การควบคุมภายใน
 การบริหารความเสี่ยง
 การจัดการความรู้
 เครือข่ายการประกันคุณภาพ

Login
User :
Password :

 


เอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพ
แหล่งที่มา : : สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันที่Upload : 2015-09-02 11:04:16


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2555
วันที่Upload : 2013-02-19 01:44:42


คู่มือการประกันคุณภาพ สมศ.รอบ 3 ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 (ฉ.ปรับปรุงแก้ไข)
วันที่Upload : 2012-02-18 12:38:00


รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
วันที่Upload : 2012-02-18 12:37:00


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:36:00


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:35:00


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:34:00


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:33:00


แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการประชุมอบรม
วันที่Upload : 2012-02-18 12:32:00


แนวปฏิบัติการให้บริการของสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
วันที่Upload : 2012-02-18 12:31:00


รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:30:00


คู่มือผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่Upload : 2012-02-18 12:29:00


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2552-2553
วันที่Upload : 2012-02-18 12:28:00


รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:27:00


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:26:00


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:25:00


คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:24:00


รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:23:00


คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:22:00


คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:21:00


คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ระดับสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:20:00


คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
วันที่Upload : 2012-02-18 12:19:00


รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
วันที่Upload : 2012-02-18 12:18:00


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2551
วันที่Upload : 2012-02-18 12:17:00


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551
วันที่Upload : 2012-02-18 12:16:00


เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ พ.ศ. 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:15:00


รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:14:00


คู่มือการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:13:00


คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:12:00


รายละเอียดตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่สะัท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้นรวมทั้งวัตถุประสงค์
วันที่Upload : 2012-02-18 12:11:00


รายละเอียดตัวชี้วัดการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
วันที่Upload : 2012-02-18 12:10:00


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:09:00


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2550 (ฉบับปรับปรุง)
วันที่Upload : 2012-02-18 12:08:00


คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:07:00


เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2550
วันที่Upload : 2012-02-18 12:06:00


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549
วันที่Upload : 2012-02-18 12:05:00


รายงานการประเมินตนเอง ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
วันที่Upload : 2012-02-18 12:04:00


คู่มือตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2549
วันที่Upload : 2012-02-18 12:03:00


แผนกลยุทธ์ และคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2549
วันที่Upload : 2012-02-18 12:02:00


รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2548
วันที่Upload : 2012-02-18 12:01:00


ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2548
วันที่Upload : 2012-02-18 12:00:00

 


123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0 4320 2057 โทรสาร 0 4320 2216
      © 2012 โดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น